Algemene verkoopsvoorwaarden


1. De verkoper

In deze Algemene verkoopsvoorwaarden wordt de verkoper aangeduid met de term Ooplaboo. Ooplaboo is de handelsnaam van de producten die verkocht en geproduceerd worden door de vennootschap Upturn sprl.

Deze handelsonderneming werd opgericht op 28/08/2014 en wordt beheerd door Virginie FRAIPONT. Zij is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0560.716.022. De zetel van de activiteit is gelegen te 5, allée Marie-Louise in 4121 Neupré (België).

Alle vragen met betrekking tot deze Algemene verkoopsvoorwaarden, de bestellings-/leveringsmodaliteiten of de dienst na verkoop, kunnen worden verstuurd per brief naar bovenstaand adres, via e-mail naar info@ooplaboo.be .

Elke bestelling veronderstelt de aanvaarding door de klant van onze Algemene verkoopsvoorwaarden.

2. De gebruiker/koper

De gebruiker betekent elke persoon die de website gebruikt, of dat nu is door het eenvoudige bezoek ervan of voor het plaatsen van een bestelling. De gebruiker die een bestelling afrondt en een aankoop op de website heeft gedaan, wordt geacht meerderjarig en verantwoordelijk voor zijn aankoop te zijn. De koper betekent elke persoon die een bestelling heeft afgerond op de website.

3. Algemene verkoopsvoorwaarden

Deze algemene verkoopsvoorwaarden hebben tot doel de rechten en plichten te definiëren van de partijen (verkoper en gebruiker) in het kader van een verkoop op afstand op de e-commerce website www.ooplaboo.be.

Deze Algemene verkoopsvoorwaarden zijn de enige die van toepassing zijn, tenzij een voorafgaande afwijking van de verkoopsovereenkomst schriftelijk bekomen werd bij Ooplaboo. Zij worden beschouwd als stilzwijgend aanvaard door de gebruiker van de website. Zij kunnen te allen tijde worden aangepast door Ooplaboo. De wijzigingen zijn tegenwerpbaar vanaf zij online geplaatst worden op de website, behalve voor de bestellingen die voorafgaand aan deze wijzigingen werden afgerond.

4. Prijzen

De prijzen worden vermeld in euro en zijn BTW inbegrepen.

De artikelen worden gefactureerd op basis van de tarieven die van kracht zijn op het moment dat de bestelling gevalideerd wordt. Zij houden rekening met de mogelijke kortingen die van toepassing zijn op de dag van de bestelling.

De prijzen zijn exclusief leveringskosten. De kosten worden vermeld op het overzicht voor de validatie door de klant. Zij zullen dus ook gefactureerd worden na definitieve validatie van de bestelling.

De prijzen vermeld op de website kunnen variëren door lancerings-, promo- of soldenprijzen.

Ooplaboo behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren als de vermelde prijs van een product op de website foutief blijkt door een technische of een menselijke tekortkoming.

5. Producten

De producten die te koop worden aangeboden door Ooplaboo zijn de producten die getoond worden op de website, op de dag dat de website wordt geraadpleegd door de gebruiker binnen de limieten van de beschikbare voorraad.

Al onze producten hebben een waarborg van 2 jaar voor fabricagefouten. Elke terugzending en terugbetaling zal pas gebeuren na validatie van de fabricagefout door Ooplaboo.

6. Bestellingen

Elke bestelling verbindt de koper, maar verbindt de verkoper pas na zijn schriftelijke bevestiging, levering of facturatie.

Alle producten worden geacht voorradig te zijn. Als dat niet het geval is, wordt er een verwachte termijn voor de aanvulling vermeld in de productfiche.

7. Betaling

Een overzicht van de bestelling wordt verzonden naar de koper via e-mail naar het e-mailadres dat door hem werd opgegeven in de minuten volgend op de validatie van de bestelling.

De prijs die verschuldigd is door de koper is het bedrag dat vermeld staat op het overzicht waarvan hij kennis genomen heeft voor de validatie van zijn bestelling.

De betalingen gebeuren via overschrijving op rekeningnummer Belfius IBAN BE32 0689 0048 7302 op naam van de vennootschap Upturn sprl.

Het volledige bedrag moet worden betaald bij de bestelling. Als de betaling niet ontvangen wordt binnen 5 dagen volgend op de bestelling, zal deze worden geannuleerd.

De bestelling zal worden verzonden na ontvangst van de betaling.

8. Verzending

Ooplaboo zal er alles aan doen om de bestelling te verzenden binnen 3 werkdagen na ontvangst van de betaling.

De leveringskosten worden bekendgemaakt aan de koper op het moment van de bevestiging van de bestelling en op het overzicht van de bestelling.

De bestellingen worden met de meeste zorg verpakt om de initiële staat van het product te garanderen. De klant verbindt zich ertoe om de conformiteit van zijn bestelling te verifiëren van zodra hij deze ontvangt.

In geval van een klacht met betrekking tot de staat waarin de artikelen zich bevinden die worden geleverd of in geval van ontbrekende artikelen, zal de koper dit uiterlijk 14 werkdagen volgend op de ontvangst van zijn bestelling moeten melden via e-mail op het e-mailadres info@ooplaboo.be.

Behoudens gegronde reden zal elke klacht geformuleerd na afloop van de 14 dagen volgend op de ontvangst van de producten als onontvankelijk worden beschouwd.

Als binnen 7 werkdagen na overhandiging van het pakket aan de transporteur/de vennootschap verantwoordelijk voor de levering, dit nog niet aangekomen is bij de koper, zal deze Ooplaboo schriftelijk (mail of brief) op de hoogte brengen. Ooplaboo zal dan het nodige onderzoek doen om het pakket te lokaliseren.

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor een vertraging in de uitvoering of de niet-uitvoering van onze verbintenissen door gebeurtenissen waarover wij geen normale controle hebben (vertraging in het transport, stakingen, werkonderbrekingen…).

9. Terugzendingen

De koper heeft het recht om, zonder rechtvaardiging, het artikel binnen 14 dagen volgend op de levering terug te zenden naar de verkoper. De kosten voor de terugzending zijn ten laste van de koper en zullen niet worden terugbetaald.

Na deze termijn zal Ooplaboo geen klacht of terugzending van goederen meer aanvaarden. De artikelen moeten worden teruggezonden in hun originele verpakking, met alle etiketten, niet gedragen en niet gewassen naar het volgende adres: Ooplaboo, Service Client, 5 Allée Marie-Louise 4121 Neupré, België.

De terugbetaling van teruggezonden artikelen zal gebeuren uiterlijk 10 dagen na hun ontvangst.

De terugzending van artikelen die gebrekkig of verkeerd zijn, zal gebeuren ten laste van Ooplaboo dat de kosten voor de terugzending integraal zal terugbetalen.

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Elk geschil tussen de verkoper en de koper inzake de overeenkomst en de uitvoering ervan, wordt beheerst door de Belgische wet in het algemeen en door deze Algemene verkoopsvoorwaarden in het bijzonder. In geval van geschil, is alleen de rechtbank van het gerechtelijk arrondissement Luik bevoegd.


Juridisch beleid

Ooplaboo is een website die gecreëerd werd en beheerd wordt door Virginie Fraipont onder de naam Upturn sprl met ondernemingsnummer BE0560.716.022.

De maatschappelijke zetel ervan is gelegen te 5 allée Marie –Louise in 4121 Neupré (België).

Ooplaboo is een merk dat op 14 mei 2013 werd neergelegd in de Benelux bij het OBPI (registratienummer 0938257).

De volledige website en de inhoud ervan zijn de exclusieve eigendom van Virginie Fraipont. De reproductie, het nut of de exploitatie van de inhoud van de website is strikt verboden. Er mag geen enkel gebruik worden gemaakt van de foto’s op de website zonder het akkoord van Upturn sprl.

Om het surfen van de gebruikers te verbeteren en te vergemakkelijken, maakt de website gebruik van cookies om de nodige informatie te bewaren voor de goede werking van de website en dit enkel tijdens uw bezoek. Deze informatie die wordt bewaard in uw computer, zal automatisch worden gewist door uw browser.

De persoonsgegevens van de gebruikers van de website worden bewaard voor het beheer van de bestellingen. Ooplaboo respecteert de persoonlijke levenssfeer op het internet. Er wordt geen enkele persoonlijke informatie verzameld zonder uw medeweten, noch doorgestuurd naar derden.

Enkel de gegevens van de personen die er uitdrukkelijk akkoord mee zijn gegaan om informatie te ontvangen voor commerciële doeleinden zullen gebruikt worden voor direct marketing. Al deze gegevens zullen behandeld worden conform de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. De gebruiker heeft het recht om zijn gegevens recht te zetten en te wissen, te allen tijde en zonder kosten. Het zal volstaan om dit te melden via e-mail (info@ooplaboo.be) of schriftelijk aan Upturn sprl– 5 allée Marie –Louise in 4121 Neupré (België).